Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Obwieszczenia środowiskowe » Zawiadomienie o wydanej decyzji

Z A W I A D O M I E N I E

                                                                                                

Na podstawie  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 74  ust. 3 oraz art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353) zawiadamiam o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na :

 

„Budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg nr 5299P i 5300P, na odcinku od ul. Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim do miejscowości Michałków, na odcinku długości ok. 5,7 km, na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków"

 

w związku z wnioskiem  Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim z/s ul. Staszica 1, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

 

 

Treść decyzji:

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia  30.12.2016 r.

 

Nr RGO-OŚ.6220.24.2016

 

D E C Y Z J A 

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353), § 3 ust. 1 pkt. 60 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r, poz. 71) oraz art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po rozparzeniu wniosku Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim z/s ul. Staszica 1, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na : „Budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg nr 5299P i 5300P, na odcinku od ul. Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim do miejscowości Michałków, na odcinku długości ok. 5,7 km, na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków" oraz po zaciągnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego w Poznaniu

 

orzekam

 

1)      Realizacje przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2)      Określam warunki realizacji przedsięwzięcia biorąc pod uwagę informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko.

3)      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

            W dniu 14.10.2016 r. do tutejszego Urzędu Gminy wpłynął wniosek  Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim z/s ul. Staszica 1, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „Budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg nr 5299P i 5300P, na odcinku od ul. Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim do miejscowości Michałków, na odcinku długości ok. 5,7 km, na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków"

Na podstawie art. 64 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływani na środowisko oraz w oparciu o § 3 ust. 1, pkt. 60 rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) wniosek przekazano  do Regionalnego Dyrektora  Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu z prośbą o opinię co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim przekazał wniosek wg właściwości do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego.       W związku z tym, iż postępowanie liczy powyżej 20 stron zastosowano powiadomienie poprzez obwieszczenie (art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)), które opublikowano na stronie Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski www.ostrowwielkopolski.pl (BIP-obwieszczenia środowiskowe) oraz podano do wiadomości poprzez wywieszenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w sołectwach Lewków, Michałków, Karski, Kołątajew oraz Urzędzie Miasta Ostrów Wielkopolski.  Jednocześnie w związku z  art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353)  wystąpiono do gminy Miasto Ostrów Wielkopolski o wydanie opinii na temat oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do obszaru jego realizacji będącego w jej właściwości. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski nie wniosła zastrzeżeń do realizacji planowanego przedsięwzięcia. (pismo Nr WOS.ROS.6220.29.2016 z dnia 15.11.2016 r.).

 Wielkopolski Państwowy Wojewódzki  Inspektor Sanitarny wydał opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko (opinia Nr DN-NS.9012.1561.2016  z dnia 09.11.2016 r.). Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii Nr WOO-IV.4240.1582.2016.AON.3  z dnia 02.12.2016 r. nie stwierdził  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski decyzję o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko podjął mając na uwadze opinie organów ochrony środowiska  oraz uwarunkowania  art. 63 ust.1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków". Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Ostrów Wielkopolski. Projektowana ścieżka stanowić będzie połączenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z wsiami Lewków i Michałków (gm. Ostrów Wielkopolski). Inwestycja realizowana będzie na odcinku o łącznej długości 5,7 km. W ramach inwestycji przewiduje się : poszerzenie jezdni, na odcinku o długości ok. 0,368 km do 6,0 m, budowę kanałów odwadniających, przebudowę przepustów drogowych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, budowę ścieżek rowerowych, budowę peronów autobusowych, budowę zjazdów indywidualnych do posesji, umocnienie pobocza, montaż lub wyznaczenie oznakowania poziomego i pionowego i ułożenie krawężników. Projektowane szerokości ścieżki wynosić będą 2,0 m, 2,7m i 3,0 m. Na etapie realizacji przedsięwzięcia Inwestor przewiduje zapotrzebowanie na typowe dla tego rodzaju inwestycji materiały i surowce, w tym: beton asfaltowy, betonowa kostka brukowa, kruszywo na podbudowę, mieszanka granitowa oraz krawężniki i obrzeża betonowe. Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo, lasów oraz zabudowy mieszkaniowej. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa płynności i komfortu jazdy. Lokalny charakter inwestycji nie przewiduje jej istotnego wpływu na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania, zarówno na etapie realizacji i eksploatacji.  Budowa ścieżki rowerowej i poszerzenia odcinka jezdni będzie wiązała się jedynie z ograniczoną czasowo i niezorganizowaną emisją substancji do powietrza. Emisja ta będzie wynikiem użytkowania maszyn budowlanych, wykonywaniem prac ziemnych oraz poruszaniem się pojazdów obsługujących budowę. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazano, że w celu ograniczenia pylenia planuje się przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych samochodów transportujących materiały sypkie.  Na etapie eksploatacji źródłem emisji substancji do powietrza będą jedynie pojazdy poruszające się po analizowanym odcinku drogi.  Na skutek realizacji inwestycji nastąpi poprawa płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin wydzielanych przez silniki poruszających się po drodze pojazdów. Na etapie realizacji inwestycji może też wystąpić niewielka emisja  związana z prowadzeniem robót budowalnych. Emisje te będą miały jednak charakter miejscowy, okresowy i niezorganizowany oraz ustana po zakończeniu prac. Ograniczenie ww. emisji zapewni dobór właściwego sprzętu i pojazdów oraz prawidłowa ich eksploatacja.  Realizacja  przedsięwzięcia będzie się wiązała z oddziaływaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Podczas budowy możliwa jest krótkotrwała i odwracana emisja hałasu, której źródłem będzie praca urządzeń  i pojazdów obsługujących budowę. Prace budowlane prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godz. Od 6:00 do 22:00. Podstawowym parametrem wpływającym na wielkość emisji jest natężenie ruchu pojazdów.  Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia, w tym budowę ścieżki rowerowej  oraz odcinkowe poszerzenia jezdni nie przewiduje się wzrostu natężenia ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze. Planowane przedsięwzięcia charakteryzować się będzie niewielkim oddziaływaniem na klimat. W trakcie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji do atmosfery emitowany będzie gaz cieplarniany - dwutlenek węgla. Na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia emisja ta będzie stosunkowo krótkotrwała i ustanie po zakończeniu robót, natomiast na etapie eksploatacji w związku z tym, że ścieżka rowerowa nie będzie wiązała się z ruchem pojazdów silnikowych inwestycja nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych  z terenu zainwestowania będzie zapewnione przez nadanie spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych wpustów deszczowych, które za pomocą przykanalików odprowadzać będą wodę do istniejących rowów przydrożnych oraz do projektowanych kanałów odwadniających i rowów krytych. Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji gromadzone będą w przenośnych  systemach sanitarnych i po zapełnieniu opróżnianie przez specjalistyczne firmy. Realizacja inwestycji nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków przemysłowych. Woda na terenie zainwestowania wykorzystywana będzie do celów technologicznych min.  do zraszania wbudowanego betonu, zapobiegając spękaniom. Na teren budowy woda dowożona będzie beczkowozami. Magazynowanie materiałów budowlanych odbywało się będzie na terenie budowy. Gromadzone one będą w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem ochrony środowiska gruntowo - wodnego. Odpady powstające na budowie gromadzone będą w zamykanych kontenerach, na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywane uprawionym podmiotom zewnętrznym celem ich dalszego zagospodarowania. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązać się z koniecznością wycinki 90 szt. drzew z gatunków : jesion wyniosły, rabinia akacjowa, topola kanadyjska, dąb szypułkowy, jabłoń dzika o obwodach do 280 zm. Ponadto, do wycinki przeznaczono 257 m2 krzewów głogu. Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią 15%  całości zadrzewienia  w pasie drogowym.  W terenie zainwestowania nie stwierdzono bytowania gatunków chronionych ani nie stwierdzono obecności gniazd ptaków. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie w okresie od września do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym. Przewidziane są nasadzenia rekompensacyjne.

Teren realizacji inwestycji oraz obszar jej oddziaływania znajdują się poza obszarami cennymi przyrodniczo, obszarami wodno - błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarami wybrzeży, obszarami górskimi i leśnymi oraz obszarami objętymi ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszarami wymagającymi specjalnej ochrony, w tym obszarami NATURA 2000, obszarami o przekroczonych standardach jakości środowiska, obszarami o znaczeniu historycznym, kulturowym oraz archeologicznym, obszarami przylegającymi do jezior oraz obszarami ochrony uzdrowiskowej. Najbliższe obszary Natura 2000 (Dąbrowy Koło Biadek Krotoszyńskich PLB30007 oraz Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej PLH300002) oddalone są o około 7 km od przedsięwzięcia.

Przed wydaniem niniejszej decyzji poinformowano strony postępowania (obwieszczenie) o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

            Ze względu na skalę inwestycji, jej charakter i zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko nie przewiduje się znacznego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

                                                            Pouczenie

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,  o których mowa w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353).

 


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

 

Otrzymują:

  1. Inwestor
  2. Strony postępowania - obwieszczenie
  3. a/a

 

 

Do wiadomości:

 

  1. RDOŚ w Poznaniu
  2. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

 

Załącznik nr 1

do decyzji nr RGO-OŚ.6220.24.2016

z dnia 30.12.2016 r.

 

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

  1. Lokalizacja :

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków"

 

  1. Charakterystyka inwestycji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Ostrów Wielkopolski. Projektowana ścieżka stanowić będzie połączenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego z wsiami Lewków i Michałków (gm. Ostrów Wielkopolski). Inwestycja realizowana będzie na odcinku o łącznej długości     5,7 km. W ramach inwestycji przewiduje się : poszerzenie jezdni, na odcinku o długości ok. 0,368 km do 6,0 m, budowę kanałów odwadniających, przebudowę przepustów drogowych, wykonanie ścieków przykrawężnikowych, budowę ścieżek rowerowych, budowę peronów autobusowych, budowę zjazdów indywidualnych do posesji, umocnienie pobocza, montaż lub wyznaczenie oznakowania poziomego i pionowego i ułożenie krawężników. Projektowane szerokości ścieżki wynosić będą 2,0 m, 2,7m i      3,0 m.

Inwestycja realizowana będzie w sąsiedztwie terenów użytkowanych rolniczo, lasów oraz zabudowy mieszkaniowej. Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawa płynności i komfortu jazdy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie wiązać się z koniecznością wycinki 90 szt. drzew z gatunków : jesion wyniosły, rabinia akacjowa, topola kanadyjska, dąb szypułkowy, jabłoń dzika o obwodach do 280 zm. Ponadto, do wycinki przeznaczono 257 m2 krzewów głogu. Drzewa przeznaczone do wycinki stanowią 15%  całości zadrzewienia  w pasie drogowym.  W terenie zainwestowania nie stwierdzono bytowania gatunków chronionych ani nie stwierdzono obecności gniazd ptaków. Wycinka drzew przeprowadzona zostanie w okresie od września do końca lutego, czyli poza okresem lęgowym. Przewidziane są nasadzenia rekompensacyjne.

 

Ze względu na skalę inwestycji, jej charakter i zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko nie przewiduje się znacznego oddziaływania planowanego

 

 

 

 

 

     /-/ Piotr Kuroszczyk

                                               Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski