Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Informacje publiczne » Obwieszczenia środowiskowe » Zawiadomienie o wydanym postanowieniu

ZAWIADOMIENIE

                                                                                                

Na podstawie  art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23), w związku z art. 74  ust. 3  ustawy z dnia           3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2016 r., poz. 353)  zawiadamiam o wydanym w dniu 27.02.2017 r.  postanowieniu o  sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg    nr 5299P i 5300P, na odcinku od ul. Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim do miejscowości Michałków, na odcinku długości ok. 5,7 km, na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków" w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim z/s ul. Staszica 1, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski

 

    Ostrów Wielkopolski, dnia 27.02.2017 r.

Nr RGO-OŚ.6220.24.2016/2017

 

 P O S T A N O W  I E N I E

 

            Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim z/s ul. Staszica 1, 63 - 400 Ostrów Wielkopolski złożony w dniu     27.02.2017 r.

postanawiam

 

sprostować oczywistą omyłkę pisarska w decyzji Nr  RGO-OŚ.6220.24.2016 z dnia                30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającej na „Budowie drogi dla rowerów w ciągu dróg nr 5299P i 5300P, na odcinku od ul. Plażowej w Ostrowie Wielkopolskim do miejscowości Michałków, na odcinku długości ok. 5,7 km, na terenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski, działek Nr 47, 10/1, 101, 112, 117 obręb Karski, działek 283, 254, 64 obręb Kołątajew oraz działek Nr 333/2, 339/2, 338/2, 337/3, 340/1, 340/2, 291, 297/1, 39/2, 297/2, 279/9 obręb Lewków".

We wstępie, uzasadnieniu oraz charakterystyce przedsięwzięcia stanowiącym załącznik do ww. decyzji występujące określenie działek ewidencyjnych Nr 5/4, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 106/4  obręb 0193 Ostrów Wielkopolski zastępuje się określeniem: Nr 5/4 obręb 0192 Ostrów Wielkopolski, Nr 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 obręb 0193 Ostrów Wielkopolski i Nr 106/4 obręb 0194 Ostrów Wielkopolski.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.) organ administracji publicznej może sprostować błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu oczywistej omyłki.

 

 

Na niniejsze postanowienie służy prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12 za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim - Inwestor

2. Strony postępowania - obwieszczenie

3. a/a

 

 

Do wiadomości:

1.      RDOŚ w Poznaniu

2.      Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu

 

 

 

                                                                        /-/  Piotr Kuroszczyk

                                               Wójt Gminy  Ostrów Wielkopolski