Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego » Urząd Gminy » Konkursy na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski

na stanowisko

podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan

ROBERT SŁAWOMIR WENZEL

zamieszkały

m. GORZYCE WIELKIE

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono osobę, która spełniła niezbędne kryteria formalne, wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2017 r.

                                                                         WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

/ - / PIOTR KUROSZCZYK

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (28/04/2017 10:06:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (28/04/2017 10:06:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (28/04/2017 10:06:45)
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. zamówień publicznych

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski

 na stanowisko

 podinspektora ds. zamówień publicznych

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

 DOROTA KATARZYNA BZIK

 zamieszkała

 m. GORZYCE MAŁE

 Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono osobę, która spełniła niezbędne kryteria formalne, wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 22 marca 2017 r.

 

 

                                                                         WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                        

                                                    / - /

 

                                                 PIOTR KUROSZCZYK

 


 

URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej

 1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

c)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku

d)     osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      wykształcenie wyższe (przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany),

f)       nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe :

a)      preferowany kierunek studiów wyższych: budownictwo,

b)      doświadczenie zdobyte przy realizacji inwestycji budowlanych,

c)      doświadczenie w administracji publicznej umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

d)     posiadanie umiejętności kosztorysowania,

e)      uprawnienia budowlane,

f)       stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

h)      dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,

i)        obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera,

j)        znajomość zagadnień związanych z wolnym stanowiskiem.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

INWESTYCJE I GOSPODARKA KOMUNALNA: Nadzorowanie, utrzymanie oraz remonty gminnych obiektów użyteczności publicznej. Prowadzenie spraw   w zakresie urządzeń komunalnych. Opracowywanie programów, planów budów oraz remontów budynków komunalnych oraz nadzór nad ich realizacją. Nadzór nad eksploatacją urządzeń komunalnych. Prowadzenie nadzoru nad inwestycjami gminnymi. Organizowanie wykonawstwa robót budowlanych i remontowych. Przygotowywanie do zawarcia, zmiany i rozwiązywania umów o dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych. Rozliczanie faktur za dostawę energii do obiektów gminnych. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, zaświadczeń oraz informacji w zakresie prowadzonych spraw. Kompletowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji. Wykonywanie innych zleconych zadań przez przełożonych. Współpraca i zastępowanie w czasie nieobecności pracowników zatrudnionych na stanowisku ds. drogownictwa oraz stanowisku ds. planowania przestrzennego.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pokój nr 21 zlokalizowany jest na wysokim parterze (po schodach) w budynku Urzędu Gminy (część B), w którym nie ma zamontowanej windy; praca polega na: pracy administracyjno-biurowej przy komputerze oraz pracy na terenie gminy (nadzór nad inwestycjami i gospodarką komunalną). System pracy: jednozmianowy; stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; stosowane środki ochrony indywidualnej: okulary korekcyjno-ochronne, w terenie kask i ubranie ochronne; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów bhp i dokonana zostanie ocena ryzyka zawodowego.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 

 1. Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

a)    dokumenty wymagane:

1)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

2)   kserokopia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

5)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach  o służbie cywilnej - w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,

8)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać   z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902).

 

b)   dokumenty dodatkowe:

1)   list motywacyjny,

2)   życiorys (CV),

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

4)   kserokopie wcześniejszych świadectw pracy,

5)   kserokopie dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

6)   referencje.

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz   z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)".

Postępowanie aplikacyjne:

§  na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny  prawidłowo złożonych dokumentów,

§  kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej drogą pocztową,

§  na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się z dokumentem tożsamości,

§  umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas określony - zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§  wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej" osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (pokój nr 2) lub pocztą na adres - Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji i gospodarki komunalnej"  w terminie do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 15.30 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/ w dziale „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego - Urząd Gminy - Konkursy na stanowiska urzędnicze" oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski,  Al. Powstańców Wielkopolskich 12 - na I piętrze budynku.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 09 marca 2017 r.

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                                                                          / - /

                                                                                                              PIOTR KUROSZCZYK

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (10/03/2017 10:15:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (10/03/2017 10:15:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (28/04/2017 10:07:22)