Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Ogłoszenia o przetargach

Ogłoszenia o przetargach

Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt.: Podajmy sobie ręce w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Słaborowicach.

Ostrów Wielkopolski: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt.: Podajmy sobie ręce w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Słaborowicach.
Numer ogłoszenia: 304270 - 2012; data zamieszczenia: 17.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Wielkopolski , Aleje Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie, tel. 062/7351190.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostrowwielkopolski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach projektu pt.: Podajmy sobie ręce w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Słaborowicach..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt.: Podajmy sobie ręce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. CPV - 80.10.00.00-5 - Usługi szkolnictwa podstawowego. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć dodatkowych w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Słaborowicach Gminy Ostrów Wielkopolski w ramach projektu pt.: Podajmy sobie ręce współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej realizowana w 12 częściach, odnoszących się do rodzaju zajęć dodatkowych i miejsca ich prowadzenia (Szkoła Podstawowa w Słaborowicach) - szczegółowo opisane w załączniku nr 9 do SIWZ. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w ramach przedmiotowego zamówienia obejmują: - zajęcia plastyczne, - zajęcia teatralne, - zajęcia logopedyczne, - zajęcia matematyczne bawimy się liczbami, - zajęcia z języka obcego, - zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zatrudnienie na umowie zlecenia: - logopedy, - rehabilitantki, - pielęgniarki, - terapeuty, i będą realizowane w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Słaborowicach Gminy Ostrów Wielkopolski. Wykonawcy zobowiązani będą świadczyć usługi edukacyjne na podstawie programu zawierającego cele, metody i formy pracy, rozkładu zajęć oraz narzędzi ewaluacyjnych (arkusze diagnostyczne lub karty obserwacji ucznia, testy kompetencyjne, sprawozdania, zdjęcia) przygotowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Słaborowicach. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia niniejszych dokumentów dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Słaborowicach. Do obowiązków Wykonawcy - prowadzącego zajęcia dodatkowe należy, m.in.: a) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od części), w terminie maksymalnym od 04 września 2012 r. do 31 lipca 2014 r., zgodnie z projektem, b) dokumentowanie zajęć dodatkowych (karty czasu pracy, dzienniki zajęć, listy obecności), c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji zajęć, d) prowadzenie zajęć w godzinach dostosowanych do tygodniowego rozkładu zajęć szkoły. Jednostka 1 godzina używana jest w rozumieniu 1 godziny zegarowej, czyli 60 minut. Usługi objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, określone art. 22 ust.1 ustawy, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadanie wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - dysponują osobami - nauczyciele czynni zawodowo, posiadający minimum stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego oraz spełniającymi wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji określonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2009 r. Nr 50, poz. 400). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły: spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ostrowwielkopolski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 3..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2012 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój nr 2..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Społeczny w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Logopeda - zajęcia z logopedii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 6 dzieci, 176 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rehabilitantka - zajęcia z rehabilitacji.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 6 dzieci, 264 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pielęgniarka - opieka pielęgniarska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 264 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Terapeutka - zajęcia z terapii zajęciowej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 6 dzieci, 88 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zajecia plastyczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 88 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zajecia teatralne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 88 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zajęcia logorytmiczne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 88 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zajęcia matematyczne bawimy się liczbami.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 88 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zajęcia z języka obcego - język niemiecki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 88 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 440 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 440 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 grupa, 25 dzieci, 440 godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.10.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 Załączniki (zip)

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: KL
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Lubieniecki (17/08/2012 15:02:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Lubieniecki (01/01/1970 01:00:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Lubieniecki (17/08/2012 15:02:26)
Lista wiadomości