Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Organy władzy publicznej Wójt Gminy Kompetencje
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Kompetencje, bieżące, menu 120 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Kompetencje

Kompetencje

Kierownikiem Urzędu jest Wójt.

Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy.

Zastępca Wójta sprawuje funkcje Wójta, w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków służbowych.

W wypadku nieobecności w pracy Wójta i Zastępcy Wójta pracą Urzędu kieruje Sekretarz Urzędu.

  

Do kompetencji Wójta należy:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie j ej na zewnątrz,
 2. prowadzenie gospodarki finansowej Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego,
 4. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy 
 6. ogłoszenie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawo­ zdania z wykonania budżetu oraz przedkładania uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 7. wykonywanie uchwał Rady Gminy,
 8. przedkładanie na sesji Rady Gminy sprawozdań  z wykonania uchwał,
 9. reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,
 10. odpowiadanie  za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tych sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 11. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsię­biorstw komunalnych,
 12. ustalenie regulaminu pracy Urzędu,
 13. załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz radnych,
 14. gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,
 15. uczestniczenie w pracach związków i porozumień komunalnych oraz wykonywanie zadań wynikających z udziału Gminy w tych organach,
 16. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pra­cowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek administracyj­nych, a także uprawnień wynikających ze stosowania Statutu Gminy,
 17. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 18. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przepisami prawa i uchwałami Rady Gminy.

 

Zastępca Wójta wykonuje zadania:

 1. wyznaczone przez Wójta decyzją organizacyjną i w tym zakresie zapewnia kompleksowe rozwiązanie problemów wynikających z zadań Gminy,
 2. kontroluje stanowiska pracy oraz inne jednostki organizacyjne gminy
 3. wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, współpracuje z wyznaczonymi komisjami Rady Gminy,
 4. organizuje współdziałanie z sołectwami oraz jednostkami organizacyj­nymi Gminy.

 

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, a w szczególności:

 1. zapewnia zgodność wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. organizuje pracę Urzędu i koordynuje działania podejmowane przez poszczególne jego jednostki organizacyjne,
 3. nadzoruje przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej,
 4. prowadzi w imieniu Wójta sprawy Gminy,
 5. nadzoruje przestrzeganie zasady rzetelnego i terminowego załatwienia spraw obywateli,
 6. zapewnia skuteczny sposób publikacji prawa miejscowego i obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy,
 7. odpowiada za dyscyplinę pracy w Urzędzie,
 8. kontroluje działalność poszczególnych stanowisk pracy w Urzędzie,
 9. kontroluje przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
 10. inicjuje i tworzy warunki do podnoszenia kwalifikacji przez pracowników samorządowych,
 11. wydaje wszelkie wymagane zaświadczenia i poświadczenia urzędowe,
 12. współpracuje z komisjami Rady Gminy.

 

Do zadań Skarbnika Gminy / Głównego Księgowego Budżetu / należy:

 1. opracowanie budżetu Gminy,
 2. kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstawanie zobowiązań pieniężnych,
 3. wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
 4. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
 5. opracowanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i zgłoszenie swoich propozycji Radzie Gminy,
 6. kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i sołectw pozostających w strukturze Gminy,
 7. prowadzenie księgowości i ewidencji majątku Gminy.

Metryka

sporządzono
2003-07-11 przez Lubieniecki Karol
udostępniono
2003-07-11 00:00 przez Lubieniecki Karol
zmodyfikowano
2018-02-09 15:51 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1898
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.