Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Konkursy na stanowiska urzędnicze
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej - Konkursy na stanowiska urzędnicze, menu 146, artykuł 1619 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konkursy na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

 

URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej

 1. Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)      osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)      wykształcenie wyższe,

f)       przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany,

g)      nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe :

a)      preferowany kierunek studiów wyższych: ekonomia, rachunkowość,

b)      doświadczenie w administracji umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

c)      znajomość zagadnień związanych z wolnym stanowiskiem (w tym przepisów ustaw),

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

f)       dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,

g)      obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA: Prowadzenie rachunkowości zobowiązań pieniężnych ludności z następujących sołectw: Będzieszyn, Biniew, Borowiec, Czekanów, Franklinów, Górzno, Górzenko, Gutów, Karski, Kołątajew, Kwiatków, Lewkowiec, Lewków, Lewków Osiedle, Młynów, Nowe Kamienice, Olendry Smardowskie, Sadowie, Sobótka, Słaborowice, Szczury, Wtórek, Wysocko Wielkie. Prowadzenie rachunkowości z tytułu opłat za mieszkania. Nadzór nad realizacją inkasa należności. Wystawianie pokwitowań na należności podatkowe pokrywane gotówką lub czekiem oraz inne wpłaty dokumentowane w kasie Urzędu Gminy. Dokonywanie przerachowań lub zwrotów należności podatkowych. Prowadzenie egzekucji administracyjnej należności (finansowych) pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego. Okresowe uzgadnianie sald zaległości i nadpłat. Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych w zakresie podatków i opłat. Sporządzanie dowodów wewnętrznych, wpisów z konta podatkowego oraz decyzji dotyczących przypisów i odpisów rachunkowego stanu zadłużenia podatnika wobec ujawnionych błędów w księgowaniu. Przyjmowanie do protokołu ustnych zgłoszeń podatników  (np. o zwrot nadpłaty w gotówce). Wydawanie zaświadczeń w ramach swojego zakresu czynności. Wykonywanie innych, doraźnie zleconych zadań przez przełożonych. Współpraca i zastępowanie w czasie nieobecności pracowników zatrudnionych na stanowiskach księgowości podatkowej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pokój nr 15 zlokalizowany jest na I piętrze w budynku Urzędu Gminy (część A),  w którym nie ma zamontowanej windy; praca polega na: pracy administracyjno-biurowej przy komputerze. System pracy: jednozmianowy; stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; stosowane środki ochrony indywidualnej: okulary korekcyjno-ochronne; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów bhp i dokonana zostanie ocena ryzyka zawodowego.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu maju 2019 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 1. Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

a)    dokumenty wymagane:

1)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

2)   kserokopia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

5)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach  o służbie cywilnej – w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,

8)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260).

9)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

b)   dokumenty dodatkowe:

1)   list motywacyjny,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

3)   kserokopie wcześniejszych świadectw pracy,

4)   kserokopie dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

5)   referencje.

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie aplikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny  prawidłowo złożonych dokumentów,
 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni   o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej drogą pocztową,
 • na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się z dokumentem tożsamości,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas określony – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej”osobiście  w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12 (pokój nr 2) lub pocztą na adres – Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wielkopolskich 12, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości podatkowej” w terminie do dnia 19 czerwca br. (środa) do godziny 15.30 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/ w dziale „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – Urząd Gminy – Konkursy na stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski,  Al. Powstańców Wielkopolskich 12 – na I piętrze budynku.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 04 czerwca 2019 r.

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                                                                          / - / PIOTR KUROSZCZYK

 

Załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru: kwestionariusz osobowy (pdf)

Załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru: oświadczenie RODO (pdf)

 

Metryka

data wytworzenia
2019-06-05
data udostępnienia
2019-06-20
sporządzone przez
Łukasz Jędrzejak
opublikowane przez
Karol Lubieniecki
ilość odwiedzin
357
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.