Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Konkursy na stanowiska urzędnicze
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Konkursy na stanowiska urzędnicze, menu 146, artykuł 2706 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konkursy na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski

na stanowisko

podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej

w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

PATRYCJA KACZMAREK

zam.

m. GORZYCE WIELKIE

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono osobę, która spełniła niezbędne kryteria formalne, wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

Ostrów Wielkopolski, 17 grudnia 2020 r.

 

                                                              w.z. WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

                                                                                        / - /ANTONI HADRYŚ

                                                                                           Zastępca Wójta Gminy

 


 

 

 

URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej

w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • Wymagania niezbędne:

 

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 

 • posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 

 • osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 • wykształcenie wyższe (przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany),

 

 • nieposzlakowana opinia.

 

 

 • Wymagania dodatkowe :

 

 • preferowany kierunek studiów wyższych: administracja, zarządzanie, bezpieczeństwo,

 

 • doświadczenie w administracji publicznej umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 

 • znajomość zagadnień związanych z wolnym stanowiskiem (w tym przepisów ustaw),

 

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

 

 • dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,

 

 • obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera.

 

 

 • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

STANOWISKO ds. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ: Pomoc w organizacji pracy i działaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem energii elektrycznej w jednostkach pomocniczych gminy oraz jednostkach budżetowych. Współpraca z pracownikiem Urzędu Gminy zajmującym się zakresem spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną. Prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt. Kompletowanie i porządkowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji oraz przekazywanie jej do Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną. Wykonywanie innych, doraźnie zleconych zadań przez przełożonych. Współpraca i zastępowanie w czasie nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku pomocniczym w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 

 • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 

Pokój nr 32 zlokalizowany jest na II piętrze budynku Urzędu Gminy, w którym nie ma zamontowanej windy, ale z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; praca polega na: pracy administracyjno-biurowej przy komputerze. System pracy: jednozmianowy; stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; stosowane środki ochrony indywidualnej: okulary korekcyjno-ochronne; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów bhp i dokonana zostanie ocena ryzyka zawodowego.

 

 • Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

W miesiącu październiku 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 • Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

 

 • dokumenty wymagane:

 

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

 

 • kserokopia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 

 • oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

 

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 

 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej – w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,

 

 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).

 

 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • dokumenty dodatkowe:

 

 • list motywacyjny,

 

 • kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

 

 • kserokopie wcześniejszych świadectw pracy,

 

 • kserokopie dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

 

 • referencje.

 

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie aplikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny prawidłowo złożonych dokumentów,

 

 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej drogą pocztową,

 

 • na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się z dokumentem tożsamości,

 

 • umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas określony – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej”osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5 (pokój nr 1, parter) lub pocztą na adres – Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przeciwpożarowej” w terminie do dnia 11 grudnia br. (piątek) do godziny 15.30 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/ w dziale „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – Urząd Gminy – Konkursy na stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5 – parter budynku.

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 30 listopada 2020 r.

w.z. WÓJTA GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

/ - /

ANTONI HADRYŚ

Zastępca Wójta Gminy

Załączniki do pobrania (zip)

Metryka

data wytworzenia
2020-12-01
data udostępnienia
2020-12-01
sporządzone przez
Jędrzejak Łukasz
opublikowane przez
Lubieniecki Karol
ilość odwiedzin
191
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.