Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Konkursy na stanowiska urzędnicze
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Informatycznej - Konkursy na stanowiska urzędnicze, menu 146, artykuł 3926 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konkursy na stanowiska urzędnicze

OGŁOSZENIE NABÓRU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko informatyka w Zespole Obsługi Informatycznej

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski

na stanowisko

informatyka w Zespole Obsługi Informatycznej

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany Pan

PATRYK KACZMAREK

zamieszkały/a LEWKÓW

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono osobę, która spełniła niezbędne kryteria formalne, wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

Ostrów Wielkopolski, 06 maja 2022 r.

                                                              WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                                                         PIOTR KUROSZCZYK

 

 

 

 


URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko informatyka

w Zespole Obsługi Informatycznej

 1. Wymagania niezbędne:

a)    posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b)   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)    posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

d)   osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)     wykształcenie wyższe (przy wykształceniu wyższym staż pracy nie jest wymagany),

f)    nieposzlakowana opinia.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

a)      preferowany kierunek studiów wyższych: informatyka, informatyka i systemy informatyczne, zarządzanie it,

b)      doświadczenie w administracji publicznej umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

c)      znajomość zagadnień związanych z wolnym stanowiskiem (w tym przepisów ustaw),

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,

f)       dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,

g)      obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

STANOWISKO ds. INFORMATYKI: Administracja i konserwacja serwerów działających pod kontrolą środowiska wirtualizacji Vmware. Administracja serwerów Windows 2012, Windows 2021. Administracja i zarządzanie uprawnieniami do zasobów sieci LAN w środowisku Active Directory. Administracja i zarządzanie serwerami baz danych: SQL SERWER, POSTGRE SQL. Tworzenie oraz zabezpieczanie kopii zapasowych.  Administracja i zarządzanie serwerami Tomcat. Konserwacja i bieżące utrzymanie serwerów pamięci masowych NAS firmy Qnap, na potrzeby backupu danych.  Administracja serwerów Qnap. Analiza baz danych pod kątem poprawności i błędów, naprawa baz danych, wykonywanie kopii baz danych, aktualizacja systemów i programów dziedzinowych. Obsługa aplikacji i programów konfiguracyjnych: RxAdmin, Winzarz, ODBC, Java, Apache Tomcat. Kontrola poprawności działania systemów oraz bieżąca aktualizacji systemów dziedzinowych firmy RADIX: KADRY+ System Obsługi Kadr, PŁACE+ System Płacowy, EGRUN+ System Ewidencji Gruntów i Budynków, ELUD+ System Ewidencji Ludności, MKO+ System Ewidencji Mienia Komunalnego, STW+ System Środki Trwałe, WYB+ Rejestr Wyborców, FAKTURA+ System Fakturowania VAT, FKB+ System Finansowo-Księgowy Księgowości Budżetowej, KASA+ System Obsługi Kasy, ESO+ System Obsługi Stypendiów Oświatowych, NDM+ System Naliczania Dodatków Mieszkaniowych, GOK+ System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, INFO+ System Informacji o Mieszkańcach, Właścicielach i Użytkownikach, UPR+ System Nadawania Uprawnień, ALK+ System Wydawania Zezwoleń, EBUD+ System Ewidencji Budynków i Naliczania Czynszów, NDZ+ System Naliczania Opłat Dzierżawnych, POGRUN+ System Naliczania Podatków od Nieruchomości, Rolnych i Leśnych, POST+ System Naliczania Podatków od Środków Transportowych, REJ+ System Obsługi Rejestrów i Umów. Obsługa i konserwacja pozostałych systemów tj.:  PŁATNIK-ZUS, Legislator, E-content Plus (esos), BESTI@, BUDŻETPRO, WPF, ARCUS, LEX, InforLex. InforLex. Administracja internetowych systemów geodezyjnych: e_mapa Gminy Ostrów Wielkopolski – portal mapowy, Internetowa Mapa Punktów Adresowych Gminy Ostrów Wielkopolski, systemu wspomagania planowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski, Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej  na potrzeby Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Administracja systemu obiegu dokumentów eZD firmy e_Instytuacja. Integracja systemu obiegu dokumentów z systemem centralnym EPUAP. Integracja systemu obiegu dokumentów z systemami dziedzinowymi firmy Radix. Nadzór nad dostępem do konta Gminy na platformie EPUAP wraz kontrolą uprawnień pracowników. Administracja Platformy Komunikacyjnej egmina.ostrowwielkopolski.pl dla obywateli na potrzeby informowania  o opłatach lokalnych. Administracja i zarządzanie uprawnieniami dostępu do portalu gminy Ostrów Wielkopolski oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Administracja i utrzymanie serwera poczty elektronicznej Urzędu Gminy. Administracja stacji wykorzystywanych na potrzeby systemu wydawania dowodów osobistych - integracja z systemem centralnym ŻRÓDŁO. Administracja systemu CEIDG wykorzystywanego na potrzeby Ewidencji Podmiotów Gospodarczych. Pobieranie bazy ewidencji gruntów i budynków  ze Starostwa dla zasilenia systemu lokalnego Egrun. Administracja systemu Acronis wykorzystywanego na potrzeby tworzenia backupu danych. Administracja systemu AXCENCE wykorzystywanego do monitoringu infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy. Administracja i zarządzenie systemem antywirusowym ESET.  Kontrola stacji końcowych oraz serwerów pod względem ich zabezpieczeń antywirusowych. Kontrola poprawności działania stacji roboczych (ok 50 sztuk) oraz nadzór nad poprawnością  aktualizacji systemów Microsoft Windows. Drobne naprawy i konserwacja: komputerów, notebooków, drukarek, UPS. Konserwacja i administracja kserokopiarek oraz drukarek. Zgłaszanie usterek ich działania do serwisu.  Kontrola i administracja systemu alarmowego Urzędu Gminy. Administracja, zarządzanie urządzeniami brzegowym UTM firmy Fortinet. Nadawanie uprawień oraz tworzenie bezpiecznych kanałów VPN dla prawników wykorzystujących zdalny dostęp do zasobów informatycznych Urzędu Gminy. Kontrola i administracja systemu monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek. Zakup materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy. Kontrola nad ważnością licencji na oprogramowanie wykorzystywane na potrzeby Urzędu Gminy. Zakup niezbędnych licencji na oprogramowanie użytkowane na potrzeby Urzędu Gminy. Zakup niezbędnego sprzętu na potrzeby infrastruktury teleinformatycznej. Udział w postępowaniach przetargowych na urządzenia infrastruktury teleinformatycznej.  W miarę możliwości naprawa drobnych usterek sprzętowych. W przypadku większych awarii zlecanie napraw firmom specjalistycznym. Zarządzanie domeną internetową Gminy Ostrów Wielkopolski. Konfiguracja dostępu do bankowości elektronicznej Urzędu Gminy. Nadzór, administracja i odnawianie podpisów kwalifikowanych. Instalacja nowych komputerów: programów, sterowników, konfigurowanie i przenoszenie danych, podłączanie do domeny firmowej, wgrywanie certyfikatów i innych uprawnień. Bieżące instalacje niezbędnego oprogramowania. Obsługa systemu Internetowy Informator SMS – wykorzystywanego na potrzeby informacyjne Urzędu Gminy. Konfiguracja na stajach roboczych klientów poczty elektronicznej. Obsługa systemu e_Sesja wykorzystywanego na potrzeby transmisji internetowych obrad Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. Publikacja i administracja nagrań wizyjnej z posiedzeń Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolsk iw Internecie. Tworzenie kopi zapasowych nagrań z posiedzeń Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. Utrzymanie i kontrola łącza dedykowanego miedzy budynkiem Urzędu Gminy a budynkiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Konserwacja urządzeń znajdujących się w serwerowni Urzędu Gminy. Kontrola działania klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni. Zlecanie okresowych konserwacji oraz napraw. Kontrola działania zasilania awaryjnego – UPS w serwerowni. Zarządzenie przełącznikami sieciowymi, w tym tworzenie bezpiecznych Vlan’ów. Zarządzanie publicznymi punktami dostępu WiFi HotSpot na terenie budynku Urzędu Gminy. Kontrola bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej WIFI w Urzędzie Gminy z dostępem do zasobów lokalnych. Pomoc techniczna podczas szkoleń, posiedzeń w zakresie dostępu do sieci publicznej WiFi oraz TV. Dokonywanie sprawozdań informatycznych na potrzeby GUS. Dokonywanie rozliczeń finansowych zakupów realizowanych na potrzeby Urzędu Gminy. Prowadzenie ewidencji użytkowanego sprzętu. Prowadzenie ewidencji nadawanych uprawnień do systemów i zasobów informatycznych. Przynajmniej raz na 2 lata zlecenie przeprowadzenia przez podmiot zewnętrzy audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji. Kasacja sprzętu wycofanego z użytkowania. Obsługa i pomoc pracownikom w problemach informatycznych. Udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje. Wykonywanie innych, doraźnie zleconych zadań przez przełożonych. Współpraca i zastępowanie w czasie nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku informatyka urzędu.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pokój nr 21 zlokalizowany jest na I piętrze budynku Urzędu Gminy, w którym nie ma zamontowanej windy, ale z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; praca polega na: pracy administracyjno-biurowej przy komputerze. System pracy: jednozmianowy; stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; stosowane środki ochrony indywidualnej: okulary korekcyjno-ochronne; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów bhp i dokonana zostanie ocena ryzyka zawodowego.

 

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu marcu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

 

 1. Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

a)    dokumenty wymagane:

1)   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,

2)   kserokopia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,

3)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)   oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,

5)   oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)   dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach   o służbie cywilnej – w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,

8)   kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać   z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).

9)   zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

b)   dokumenty dodatkowe:

1)   list motywacyjny,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

3)   kserokopie wcześniejszych świadectw pracy,

4)   kserokopie dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

5)   referencje.

 

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz   z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie aplikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny  prawidłowo złożonych dokumentów,
 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej drogą pocztową,
 • na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się z dokumentem tożsamości,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas określony – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka”osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5 (pokój nr 1, parter) lub pocztą na adres – Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko informatyka w terminie do dnia 19 kwietnia br. (wtorek) do godziny 15.30 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/ w dziale „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – Urząd Gminy – Konkursy na stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski,  ul. Gimnazjalna 5 – parter budynku.

 

Załączniki do pobrania (zip) 

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 04 kwietnia 2022 r.

 

   WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

 

                                                                                                     / - /PIOTR KUROSZCZYK

 

Metryka

sporządzono
2022-04-05 przez Lubieniecki Karol
udostępniono
2022-04-05 00:00 przez Lubieniecki Karol
zmodyfikowano
2022-05-09 15:05 przez Lubieniecki Karol
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
446
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.