Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego Urząd Gminy Konkursy na stanowiska urzędnicze
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko inspektora ds. obywatelskich w Referacie Spraw Obywatelskich - Konkursy na stanowiska urzędnicze, menu 146, artykuł 4343 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konkursy na stanowiska urzędnicze

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: stanowisko inspektora ds. obywatelskich w Referacie Spraw Obywatelskich

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski

na stanowisko

 

inspektora ds. obywatelskich w Referacie Spraw Obywatelskich

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani

LUDMIŁA BRZEZICHA

zamieszkała

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W wyniku przeprowadzonego naboru wyłoniono osobę, która spełniła niezbędne kryteria formalne, wykazała się odpowiednim poziomem wiedzy w toku rozmowy kwalifikacyjnej oraz posiada niezbędne kwalifikacje do wykonywania obowiązków na w/w stanowisku.

 

 

Ostrów Wielkopolski, 14 marca 2023 r.

WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

/ - / PIOTR KUROSZCZYK

 

 

 


URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

stanowisko inspektora ds. obywatelskich

w Referacie Spraw Obywatelskich

 1. Wymagania niezbędne:
 1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 4. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. wykształcenie wyższe (co najmniej 3 lata stażu pracy),
 6. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowany kierunek studiów wyższych: administracja i pokrewne,
 2. doświadczenie w administracji publicznej umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,
 3. znajomość zagadnień związanych z wolnym stanowiskiem (w tym przepisów ustaw),
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 6. dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,
 7. obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

STANOWISKO ds. OBYWATELSKICH: Prowadzenie dokumentacji ewidencji ludności. Załatwianie spraw meldunkowych. Współpraca z innymi jednostkami w zakresie ruchu ludności. Wydawanie poświadczeń w sprawach meldunkowych. Prowadzenie spraw związanych z wymeldowywaniem, w tym: organizowanie rozpraw, dokumentowanie rozpraw, przygotowywanie projektów decyzji. Sporządzanie wykazu przedpoborowych i poborowych. Sporządzanie wykazu dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. Prowadzenie działań na rzecz poprawy dyscypliny meldunkowej. Instruowanie osób załatwiających sprawy w zakresie ewidencji meldunkowej. Załatwianie spraw związanych z systemem ewidencji PESEL. Konfrontowanie dokumentowanej ewidencji ludności z dokumentacją innych jednostek. Prowadzenie rejestru wyborców. Przygotowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzaniem wyborów, w tym: do Sejmu i Senatu RP, Prezydenta RP, do samorządu terytorialnego, do Parlamentu Europejskiego. Współudział w wykonywaniu zadań związanych z referendami. Prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt. Przekazywanie korespondencji do USC Ostrów Wielkopolski wpływającej do UG Ostrów Wielkopolski. Kompletowanie i porządkowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji oraz przekazywanie jej do Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną. Wykonywanie innych, doraźnie zleconych zadań przez przełożonych. Współpraca i zastępstwo w czasie nieobecności pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. obywatelskich.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Pokój nr 5 zlokalizowany jest na parterze budynku Urzędu Gminy, w którym nie ma zamontowanej windy, ale z podjazdem dla osób niepełnosprawnych; praca polega na: pracy administracyjno-biurowej przy komputerze. System pracy: jednozmianowy; stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; stosowane środki ochrony indywidualnej: okulary korekcyjno-ochronne; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym; kwalifikacje zawodowe i zdrowotne: właściwe. Stanowisko będzie spełniało wymagania przepisów bhp i dokonana zostanie ocena ryzyka zawodowego.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu grudniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

6. Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

 1. dokumenty wymagane:
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
 • kserokopia świadectwa pracy z poprzedniego miejsca pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej – w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata będącego osobą niepełnosprawną, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530).
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

2. dokumenty dodatkowe:

 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
 • kserokopie wcześniejszych świadectw pracy,
 • kserokopie dokumentów stanowiących podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy,

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Postępowanie aplikacyjne:

 • na podstawie złożonych dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona analizy spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu oraz dokona oceny prawidłowo złożonych dokumentów,
 • kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej drogą pocztową,
 • na rozmowę kwalifikacyjną kandydat stawia się z dokumentem tożsamości,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony może być poprzedzona umową o pracę na czas określony – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. obywatelskich” osobiście w Kancelarii Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5 (pokój nr 1, parter) lub pocztą na adres – Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. obywatelskich w terminie do dnia 25 stycznia br. (środa) do godziny 15.30 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.ostrowwielkopolski.pl/ w dziale „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego – Urząd Gminy – Konkursy na stanowiska urzędnicze” oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski,                ul. Gimnazjalna 5 – parter budynku.

 

załączniki do pobrania (zip)

 

Ostrów Wielkopolski, dnia 11 stycznia 2023 r.

   WÓJT GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI

                                                                                                     / - /PIOTR KUROSZCZYK

Metryka

sporządzono
2023-01-12 przez Jędrzejak Łukasz
udostępniono
2023-01-12 08:12 przez Lubieniecki Karol
zmodyfikowano
2023-03-15 14:18 przez Lubieniecki Karol
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1016
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.