Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „OGŁOSZENIE - III PRZETARG SADOWIE- popr - 2023, menu 410, artykuł 4588 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

OGŁOSZENIE - III PRZETARG SADOWIE- popr

Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Sadowiu,

Lp

Nr działki

Powierzchnia w ha

Obręb

Księga wieczysta

Klasy /użytek            w ha

Cena

Wywoławcza w zł

  Wysokość

    wadium

Godzina

przetargu

1

92/1

92/2

0,0173ha

0,2427ha

Sadowie

KZ1W

/00059347/0

N-0.0173

 N-0.2427

96.600,-          + należny podatek VAT 23%

9.660,-

900

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:  I przetarg odbył się dnia 18.11.2022r.,               II przetarg odbył się 24 lutego 2023r. i zakończyły się  wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza w trzecim przetargu została obniżona w stosunku do pierwszego przetargu o 40%.

 1. Opis nieruchomości:

Działka nr 92/1 i 92/2, obręb Sadowie  są zlokalizowane na terenach zabudowanych wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej i gruntów niezabudowanych. Działki tworzą funkcjonalny kompleks, porośnięty roślinnością trawiastą oraz pojedynczymi krzewami z samosiewu, posiada dojazd do drogi asfaltowej oraz bezpośredni dostęp do infrastruktury technicznej w postaci energetycznej i wodociągowej.

3.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

      Działki nr  92/1 i 92/2 nie posiadają  aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, została wydana decyzja Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski nr 6730/32/2022 z dnia 7 marca 2022r. dla działek nr 92/1 i 92/2, zostały ustalone warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących, przewidzianej do realizacji na przedmiotowych działkach.

 1. Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomości w/w są wolne od obciążeń hipotecznych i nie są obciążone ograniczonymi   prawami   rzeczowymi. 

 1. Cena wywoławcza:

  Cena wywoławcza  działek - patrz tabela pkt 1.

Sprzedaż działek nr 92/1 i 92/2 w Sadowiu należy do wylicytowanej kwoty doliczyć podatek VAT 23%

 1. Wysokość i termin wniesienia wadium:

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wysokość wadium - patrz tabela pkt 1.

- Wadium należy wpłacić  w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Nr 52 1020 2212 0000 5402 0460 3587  z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki - do dnia  04 września 2023 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy Nr  52 1020 2212 0000 5402 0460 3587  z wpisanym numerem działki której dotyczy wadium. - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

- Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe, w terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Termin i miejsce przetargu:

    III  Przetarg odbędzie się dnia  08 września 2023 r.  w tut. Urzędzie,  sala nr 23, I piętro.

      Godzina rozpoczęcia przetargu nieruchomości- patrz tabela pkt 1.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

 1. osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwo -na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 2. osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 3. w przypadku małżonków – dowody tożsamości do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 4. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:

-Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia   przetargu.

-Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.

 1. Dodatkowe informacje:

 Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

 Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Ostrów Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych.  Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny   i    faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna nr 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu  w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazecie: "Kurier Ostrowski", wywieszono w poszczególnych sołectwach. Wójt Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.  Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski,  ul. Gimnazjalna nr 5, w godzinach od 830 do 1500- pokój nr 13 lub pod nr telefonu  62 734 62 13.

                                                  Zastępca Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                  /Antoni Hadryś

 

 

Metryka

sporządzono
2023-07-07 przez Bożena Ciszak
udostępniono
2023-07-07 10:55 przez Kaczmarek Patryk
zmodyfikowano
2023-07-07 10:55 przez Kaczmarek Patryk
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
139
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.