Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa PRZETARGI - NIERUCHOMOŚCI 2023
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „ I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 297/2 niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Szczury - 2023, menu 410, artykuł 4651 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

2023

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 297/2 niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Szczury

Ogłoszenie o przetargu

 1. Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 297/2 niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Szczury, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:   

Lp

Nr działki

Powierzchnia w ha

Obręb geodezyjny

Księga wieczysta

Klasy /użytek            w ha

Cena

Wywoławcza w zł

Wysokość

wadium

Godzina

przetargu

1.

297/2

0,4158

Szczury

KZ1W

/00057216/9

RIVa-0.4158

347.100,-

34.710,-

900

 1. Opis nieruchomości:
 • Działka nr 297/2 położona w obrębie Szczury, przy drodze krajowej nr 11 łączącej Ostrów Wielkopolski z Poznaniem. Działka posiada kształt zbliżony do dwóch prostokątów, biegnie wzdłuż drogi krajowej Nr 11 łączącej Ostrów Wielkopolski z Poznaniem, nie jest zabudowana i ogrodzona. Działka posiada dojazd do drogi    
 1. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
 • działka nr  297/2 nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, ani nie wydano dla niej decyzji o warunkach zabudowy.  W studium  działka oznaczona  jest jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej o symbolu  M.

4. Obciążenia nieruchomości:  

 1. Nieruchomość w/w jest wolna od obciążeń hipotecznych i nie jest obciążona ograniczonymi prawami    
 2. Działki nr 297/2 stanowi nieruchomość rolną w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego i przy jej sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy zawarte w/w ustawie.
 3. W związku z powyższym oraz faktem, że powierzchnia sprzedawanej nieruchomości nie przekracza 1 ha, nabywcą nie musi być rolnik indywidualny. W przypadku nabycia przez osobę nie będącej rolnikiem Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał prawo pierwokupu.
 4. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał również prawo pierwokupu przy sprzedaży nieruchomości z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca będący rolnikiem indywidualnym, ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca, lub w gminie graniczącej z tą gminą.

5. Cena wywoławcza: Cena wywoławcza  działki - patrz tabela pkt 1.    Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT.

6. Wysokość i termin wniesienia wadium:

 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium. Wysokość wadium - patrz tabela pkt 1.
 • Wadium należy wpłacić  w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Nr 52 1020 2212 0000 5402 0460 3587  z dopiskiem: wadium i wskazanie numeru działki - do dnia  20 listopada 2023 roku (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Gminy - Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 • Uczestnikom przetargu, którzy nie zostaną nabywcami przedmiotowej nieruchomości wadium zostanie  zwrócone na podane konto bankowe,   terminie trzech dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Termin i miejsce przetargu:

      Przetarg odbędzie się dnia 24 listopada 2023 r. o godz. 900  w tut. Urzędzie Gminy  sala nr 23, I piętro.

      Godzina rozpoczęcia przetargu- patrz tabela pkt 1.

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

      Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest posiadanie dowodu wpłaty wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu oraz:

 1. osoby fizyczne - dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, również pełnomocnictwa notarialne.
 2. osoby prawne - dokumenty wskazujące osobę uprawnioną do działania w imieniu osoby prawnej, a w szczególności aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dowód tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 3. w przypadku małżonków - do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 4. rolnicy indywidualni przystępujący do przetargu zobowiązani są również do przedłożenia dokumentów potwierdzających prawo do zakupu działki rolnej - zgodnie z art. 7 obowiązującej  ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
 5. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży:
 • Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 od daty rozstrzygnięcia   przetargu.
 • Jeśli nabywca ustalony w drodze przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegać zwrotowi.
 1. Dodatkowe informacje:

Koszty związane  z nabyciem praw do nieruchomości oraz ujawnieniem tych praw w księdze wieczystej pokrywa nabywca.

 Zapłata za nabytą nieruchomość następuje przed przeniesieniem prawa własności na nabywcę.

 Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej.

 Sprzedaż nieruchomości odbywa się według stanu prawnego uwidocznionego w ewidencji gruntów i budynków. Gmina Ostrów Wielkopolski nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni czy klasyfikacji gruntów wynikłe na skutek prowadzonych prac geodezyjnych. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny  i faktyczny  nieruchomości oraz że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.  Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna nr 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski, a ponadto zostało opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu w zakładce BIP, jak również zostało opublikowane  w gazecie: "KURIER OSTROWSKI" oraz wywieszone w poszczególnych sołectwach. Wójt Gminy  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.  Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Ostrów Wielkopolski, ul. Gimnazjalna nr 5, w godzinach od 830 do 1500- pokój nr 13 lub tel. nr 62 734 62 13.

                                                                                                                             Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski

/Piotr Kuroszczyk/

 

 

Metryka

sporządzono
2023-09-19 przez Bożena Ciszak
udostępniono
2023-09-19 07:32 przez Lubieniecki Karol
zmodyfikowano
2023-09-19 10:53 przez Lubieniecki Karol
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
484
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.