Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Menu góra
Strona startowa Informacje publiczne Zarządzenia kryzysowe, plany operacyjne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI OGŁOSZENIA EWAKUACJI - Zarządzenia kryzysowe, plany operacyjne, menu 51, artykuł 480 - BIP - URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Zarządzenia kryzysowe, plany operacyjne

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI OGŁOSZENIA EWAKUACJI

Ewakuacja jest jednym z podstawowych  działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia.

Jej prowadzenie może mieć miejsce w różnych stadiach niebezpiecznych zdarzeń.

Ø      W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych po wystąpieniu niebezpiecznego zdarzenia np. pożaru, awarii przemysłowej, katastrofy komunikacyjnej, szczególnie z udziałem środków chemicznych, wybuchu gazu w obiektach lub w terenie itp.

Ø      Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny tzn. być przeprowadzona z terenów i obiektów, w stosunku do których posiadamy informację o zbliżającym się zagrożeniu np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń  ( groźba wybuchu, rozprzestrzenianie się obłoku skażeń chemicznych, zbliżaniu się huraganu, wystąpienie powodzi, możliwe  zawalenie się  budynku itp.).

Ewakuacja  polega na natychmiastowym  przemieszczeniu ludności z rejonów, w których wystąpiło lub wystąpić może  bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia.

 

Wystąpienia nadzwyczajnych zdarzeń nie da się przewidzieć, ale można się  na ewentualne  ich wystąpienie  przygotować,  poprzez:

 

ZAPLANOWANIE EWAKUACJI

 1. Zapoznanie z treścią informatora  wszystkich domowników.
 2. Zaplanowanie miejsca gdzie się udasz po decyzji o rozpoczęciu ewakuacji, jeżeli nie zamierzasz skorzystać z obiektu wymienionego w komunikacie.
 3. Ustalenie z rodziną miejsca, w którym możecie się spotkać, jeżeli wcześniej zostaniecie rozdzieleni.
 4. Zgromadzenie w jednym miejscu najpotrzebniejszych rzeczy, które będziesz musiał zabrać w przypadku ogłoszenia ewakuacji.
 5. Porozmawiania  na ten temat z sąsiadami, ustalenia  wspólnych działań.
 6. Poinformowanie domowników jak wyłączyć w domu wodę, gaz, prąd.

 

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU EWAKUACJI

Po usłyszeniu sygnału lub komunikatu należy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałając panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych, stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach.

 1. Po usłyszeniu komunikatu lub sygnału nakazującego natychmiastową ewakuację, nie należy zwlekać z jego wykonaniem.
 2. Przed opuszczeniem domostwa pozamykaj okna, drzwi, odetnij dopływ wody, gazu, wyłącz prąd.
 3. Sprawdź czy sąsiad wie, że należy się  ewakuować,
 4. Do wyznaczonego miejsca należy udać się pieszo lub własnym środkiem transportu wykorzystując zalecane drogi ewakuacji.
 5. Zgłoś służbom porządkowym, ratowniczym,  potrzebę ewakuacji osoby chorej, niesprawnej, nie mogącej o własnych siłach udać się do wyznaczonego miejsca.
 6. Zabierz z sobą dokumenty i rzeczy  osobiste, leki, koce, śpiwory, trwałą żywność na okres 3 dni.
 7. Po przybyciu do wyznaczonego obiektu ewakuacji  zgłoś swoje przybycie.
 8. W czasie prowadzenia ewakuacji nie wolno wchodzić w obszar zagrożenia i działania służb ratowniczych.

 

OGŁOSZENIE KOMUNIKATU  O EWAKUACJI MOŻE NASTAPIĆ  PRZEZ:

    1. Ruchome urządzenia nagłaśniające zamontowane na pojazdach:

Ø       Policji,

Ø      Jednostek ratowniczo- gaśniczych PSP i OSP,

Ø      Straży Miejskiej,

 1. Urządzenia alarmowe:

Ø      Syreny alarmowe, w tym również z funkcją nadawania komunikatów głosowych

Ø      Dzwony kościelne,

Ø      Klaksony samochodowe,

    Uwaga!   Po ich nadaniu będą uzupełnione komunikatem głosowym,

 1. Sposobem „od drzwi do drzwi",
 2. Telewizję kablową PRO-ART., Radio CENTRUM,
 3. Obwieszczenia, plakaty, ulotki.

 

OCHRONA POZOSTAWIONEGO MIENIA

Opuszczone domostwa, obiekty, tereny będą strzeżone przez służby porządkowo- ochronne powołane przez Szefa Obrony Cywilnej ( Miasta, Gminy i Miasta, Gminy)  i Komendanta Powiatowego Policji.

PAMIĘTAJ !  

PRZEBYWAJĄC W TERENIE OTWARTYM:

Ø      należy zwrócić uwagę na kierunek wiatru( obserwować unoszące się dymy, pary),

Ø      opuścić zagrożony rejon ( prostopadle do kierunku wiatru),stosować się do zaleceń w przekazywanych komunikatach,

Ø      o zauważonym zagrożeniu powiadomić stosowne straże i służby

Jeżeli  musisz pozostać w domu zgłoś ten fakt służbom  ewakuacyjnym i odpowiednio zabezpiecz się w zależności od rodzaju zagrożenia, zastosuj się do zaleceń podanych w komunikacie, w szczególności:

 

Ø      wykonaj  uszczelnienie okien, drzwi, przewodów wentylacyjnych, podstawowe zabezpieczenie budynku,

Ø      oddychaj przez wykonany przez siebie filtr z ręcznika lub prześcieradła,

Ø      wykorzystaj zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry

( maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z gazy),

Ø      jeżeli posiadasz to załóż ubranie ochronne,

Ø      pozostań wewnątrz budynku przy zamkniętych oknach i drzwiach,

Ø      w zależności od rodzaju zagrożenia udaj się odpowiednią  kondygnację budynku - pamiętając, że chlor jest cięższy od powietrza, a amoniak lżejszy,

Ø      wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, nie używaj otwartego ognia

Ø      powiadom rodzinę i sąsiadów,

 

Jeżeli znajdujesz się  po ogłoszeniu ewakuacji zakładzie pracy, szkole lub jedziesz samochodem to powinieneś:

Ø      przerwać pracę ( wyłączyć maszyny i urządzenia),przerwać udział w imprezie,

Ø      wykonywać ściśle polecenia służb porządkowych i ratowniczych

Ø      natychmiast opuść zagrożony rejon,

Ø      ustąpić pierwszeństwa służbom ratowniczym i porządkowym,

Ø      udzielić pomocy osobom starszym, chorym, ułomnym

 

UWAGA!

Ø      unikaj kontaktu z wszelkimi rozlanymi substancjami chemicznymi, gazami i parami,

Ø      odizoluj materiały łatwopalne od rozlanej substancji,

Ø      nie jedz żywności i nie pij płynów, które mogły ulec skażeniu, nie karm takimi produktami zwierząt,

Ø      nie lekceważ sygnałów alarmowych o zagrożeniu.

 

PODSTAWOWE  CZYNNOŚCI  PRZY  UDZIELANIU  PIERWSZEJ  POMOCY OSOBIE  POSZKODOWANEJ.

Ø      wynieś poszkodowaną osobę z rejonu porażenia, pamiętając jednocześnie o własnym bezpieczeństwie,

Ø      zdejmij skażoną odzież i odizoluj ją od czystej,

Ø      ciało umyj dużą ilością czystej wody ( nie wycieraj ),

Ø      zapewnij poszkodowanemu w miarę możliwości dopływ świeżego powietrza,

Ø      zapewnij ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem organizmu,

Ø      nieprzytomnemu nie podawaj płynów ani pokarmów,

Ø      wezwij pomoc lekarską, pogotowie ratunkowe ( tel. 999 lub 112 z tel. komórkowego),

Ø      w miarę posiadanych możliwości zapewnij transport do lekarza lub do szpitala,

 

Ważne telefony

 1. Pogotowie ratunkowe- 999,   tel. 112 używaj tylko w sytuacji zagrożenia życia
 2. Straż Pożarna - 998,
 3. Policja - 997

...........................................................................................................................

 

 

Przykładowa treść komunikatu

KOMUNIKAT

UWAGA!  UWAGA !  UWAGA !

MIESZKAŃCY REJONU OBEJMUJĄCEGO ULICE:

........................................................................................................................................

NA TYM OBSZARZE WYSTĄPIŁO  ZDARZENIE  STANOWIĄCE  ZAGROŻENIE   DLA  ZDROWIA  I  ŻYCIA MIESZKAŃCÓW.

OBSZAR TEN  ZOSTAŁ  W CAŁOŚCI OBJETY OBJĘTY NATYCHMIASTOWĄ EWAKUACJĄ

WSZYSCY ZAMIESZKALI W TYM REJONIE ZOBOWIAZANI SĄ:

UDAĆ SIĘ PIESZO LUB WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTOWYM DO OBIEKTU

................................................................................................................................

EWAKUOWANI  MIESZKAŃCY  ZABIERAJĄ  ZE  SOBĄ:

1.      dokumenty i rzeczy  osobiste.

2.      ubrania,  śpiwory  lub  koce  oraz  trwałą  żywność na  okres  trzech  dni.  

3.      lekarstwa,

4.  ogólna  waga  zabieranego  bagażu - do  50  kg./osobę.

PRZED  OPUSZCZENIEM  POSESJI  NALEŻY:

1.      wyłączyć  zasilanie  w  energię  elektryczną, gaz, wodę,  inne media,

2.      pozamykać okna, drzwi i bramy,

3.      zgłoś służbom porządkowym, ratowniczym  potrzebę ewakuacji osoby chorej, nie mogącej o własnych siłach udać się do wyznaczonego miejsca.

 

                                                                                 Szef Obrony Cywilnej

 

 

SYGNAŁY ALARMOWE ORAZ SPOSOBY ICH OGŁASZANIA   I ODWOŁYWANIA

Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzone ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2006 nr 191 poz. 1415)

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

 

Sposób ogłaszania alarmów

Sposób odwołania alarmów

Lp.

Rodzaj alarmu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Alarm powietrzny

Ciągły, modulowany dźwięk syreny
w okresie jednej minuty.Następujące po sobie sekwencje długich
dźwięków sygnałów dźwiękowych
pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych
przyrządów na sprężone powietrze
w stosunku 3:1, w przybliżeniu 3 sekundy 
dźwięku oraz 1 sekunda przerwy 

Powtarzana trzykrotnie  zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
 

Ogłaszam alarm powietrzny

dla........................

Znak czerwony 
najlepiej w kształcie 
kwadratu

Dzwięk ciągły trwający 
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję 
alarm powietrzny

dla.................

2

Alarm o skażeniach

Przerywany modulowany dźwięk syreny

Sekwencja krótkich sygnałów
wydawanych sygnałem dźwiękowym
pojazdu lub innym podobnym
urządzeniem lub też uderzenia metalem
 czy też innym przedmiotem w stosunku
1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania
dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Ogłaszam alarm
o skażeniach

...................(rodzaj skażenia)

dla........................

Znak czarny najlepiej
w kształcie trójkąta

Dźwięk ciągły trwający 
3 minuty

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję 
alarm o skażeniach

dla.................

 

TREŚĆ KOMUNIKATÓW OSTRZEGAWCZYCH

 

 

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania alarmów

Lp.

Rodzaj komunikatu

akustyczny 
system alarmowy

środków masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu
skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga!Uwaga!Uwaga!
Osoby znajdujące się na terenie...............około godz........................
min.......może nastąpić skażenie........(rodzaj skażenia) w kierunku......... (podać kierunek wiatru)

 

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna:

Uwaga!Uwaga!Uwaga! Odwołuję uprzedzenie
o zagrożeniu (rodzaj skażenia) dla..............................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu
zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu 
zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

 

3

Uprzedzenie o klęskach
żywiołowych i zagrożeniu
środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania dla mieszkańców.

 

Powtarzana trzykrotnie 
zapowiedź słowna: Uwaga!Uwaga!Uwaga!

 Odwołuję alarm
o klęskach................(rodzaj skażenia) dla..........

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2008-01-29 przez Lubieniecki Karol
udostępniono
2008-01-29 00:00 przez Karol Lubieniecki
zmodyfikowano
2018-02-20 10:27 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
761
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.